• Season: Season 2022
  • Category: Portraiture
  • Description: Chân dung người thợ mỏ
  • Location: quảng ninh việt nam
  • Date: on