• Season: Season 2022
  • Category: Photojournalism
  • Description: Công nhân khai thác than , lúc tan ca
  • Location: quảng ninh viêt nam
  • Date: on